Ni gute waba umuyobozi

Icyiciro : Ubuyobozi

 Iyi ngingo irimo gukorwa...


Ibitekerezo

Gira icyo uvuga ku ngingo yanditse haruguru, niba ufite igitekerezo cg icyifuzo, cyandike.

Subscribe with your Email address to always get new articles

Related articles

Ni gute waba umuyobozi